Polityka GDPR

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 r., jest iteracją istniejących przepisów o ochronie danych osobowych określonych i egzekwowanych przez Unię Europejską. UK Business Marketing zobowiązuje się do zapewnienia zgodności swoich usług z RODO i umożliwienia klientom dalszego korzystania z nich.

Spółka od miesięcy wyznaczyła wewnętrzny zespół, któremu towarzyszą prawnicy Spółki oraz inni konsultanci zawodowi i eksperci, w celu podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu osiągnięcia zgodności z RODO. Poniżej znajduje się ogólny przegląd szczegółowo opisujący zgodność Spółki z RODO. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: kontakt@ host.

Przetwarzanie danych

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie prywatności, w tym z RODO. Spółka zapewniła, że istnieje odpowiednia podstawa prawna dla wszelkiego przetwarzania danych osobowych podmiotów danych z EOG. Ponadto Spółka zapewniła zgodność wszystkich dokumentów prawnych, w tym bez ograniczeń, umów i polityki prywatności, z RODO.

Standardy technologiczno-organizacyjne i bezpieczeństwa

Spółka przeprowadziła dogłębny audyt mapowania danych, obejmujący wszystkie przetwarzane przez nią dane osobowe i zestawy danych, a także środki bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego stosowane w celu ochrony i zabezpieczenia tych danych.

Edukacja

Spółka zapewnia swoim pracownikom i personelowi stałe szkolenia w zakresie RODO, praktyk ochrony danych stosowanych przez Spółkę oraz znaczenia bezpieczeństwa danych.

Prawa użytkownika

Zgodnie z RODO, osoby, których dane dotyczą, mogą korzystać z następujących praw: (i) żądania dostępu do danych osobowych; (ii) żądania sprostowania danych osobowych; (iii) żądania usunięcia danych osobowych; (iv) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; (v) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; (vi) żądania skorzystania z prawa do przenoszenia danych; (vii) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego; oraz (viii) prawa do cofnięcia zgody (w stosownych przypadkach). Skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@poa.com.pl. Pr przeszkoliliśmy również nasz wyznaczony zespół ds. prywatności i bezpieczeństwa w celu reagowania na takie żądania oraz przestrzegania zasad „privacy by design” i „privacy by default” podczas opracowywania dodatkowych platform, produktów, funkcji i usług.

Reakcja na incydenty

Spółka wdrożyła proces na wypadek naruszenia bezpieczeństwa danych i niezwłocznie powiadomi administratorów danych, organy regulacyjne oraz użytkowników końcowych w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo.